• Justo 24/h

  • Source Code Game Đường Lên Đỉnh Olympia Bằng Ngôn Ngữ C Sharp

Source Code Game Đường Lên Đỉnh Olympia Bằng Ngôn Ngữ C Sharp

(5/5)

Miễn phí

Hub Lib

11 1428


Source Code Game Đường Lên Đỉnh Olympia Bằng Ngôn Ngữ C# nó sẽ là giúp các bạn có thêm bộ code tham khảo và để dựa vào code này để có thể phát triển thêm những tính năng hay của riêng mình.

Mô tả chi tiết

Source Code Game Đường Lên Đỉnh Olympia Bằng Ngôn Ngữ C# nó sẽ là giúp các bạn có thêm bộ code tham khảo và để dựa vào code này để có thể phát triển thêm những tính năng hay của riêng mình. 

Trong code đã có khá đầy đủ các tính năng... Xem thêm

Hướng dẫn

Để view code của game các bạn cần thực hiện với công cụ visual studio bản từ 2010 trở lên và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server bản 2010 trở lên.


bình luận (Có 1 bình luận)


  • ...

    Lediun News

    Rất tuyệt vời

    Chất lượng tuyệt vời!

    1 0


Tài liệu liên quan