• Justo 24/h

  • Hệ thống hải quan trực tuyến viết bằng ngôn ngữ PHP
  • Hệ thống hải quan trực tuyến viết bằng ngôn ngữ PHP

Hệ thống hải quan trực tuyến viết bằng ngôn ngữ PHP

(0/5)

1 Xu

Lediun News

0 368


Hệ thống hải quan trực tuyến được xây dựng dựa trên những yêu cầu cụ thể của hệ thống hải quan của tổng cục hải quan Việt nam.

Mô tả chi tiết

Hệ thống hải quan trực tuyến là một hệ thống được phát triển dựa trên hệ thống có sẵn của tổng cục hải quan Việt nam.

Hướng dẫn

Để có thể triển khai và phát triển hệ thống các bạn cần có những điều kiện sau:

1. Máy tính có cài đặt trình IDE như: Notepad++, ...

2. Có kiến thức nền về lập trình PHP.

3. Để có thể triển khai hệ thống trên môi trường internet các bạn cần có:

-... Xem thêm


bình luận (Có 0 bình luận)


Hãy trở thành người bình luận đánh giá đầu tiên cho tài liệu Hệ thống hải quan trực tuyến viết bằng ngôn ngữ PHP
Đăng nhập

Tài liệu liên quan